login / registreren
Wachtwoord vergeten? Klik hier om het te herstellen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Casting - Network

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten en de website van Casting – Network en/of Kunstkinderen. Door gebruik te maken van de diensten en de website van Casting – Network en/of Kunstkinderen geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Casting - Network: ook wel handelend onder de naam Kunstkinderen. De opdrachtnemer en eigenaar van het online platform: www.casting-network.nl en www.kunstkinderen.nl . Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68687850.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke – of rechtspersoon, zoals een bedrijf of castingbureau, die op zoek is naar talenten in de entertainmentindustrie.  
 3. Crew: freelancers werkzaam in de entertainmentindustrie die op zoek zijn naar opdrachtgevers, talenten of andere freelancers.
 4. Talenten: natuurlijke personen die op zoek zijn naar opdrachten in de entertainmentindustrie.
 5. Diensten: alle diensten die Casting - Network aanbiedt.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Casting - Network en een opdrachtgever, crew, talent ten behoeve van het lidmaatschap voor de online platformen.
 7. Account: de verschillende soorten accounts die leden toegang geven tot de platformen Casting – Network en/of Kunstkinderen.  
 8. Lidmaatschap: de diverse lidmaatschappen die Casting – Network aanbiedt aan opdrachtgevers, crew en talenten.
 9. Lid: een lid die een account heeft aangemaakt voor toegang tot het platform.
 10. Platform: de online platformen van Casting – Network die leden met elkaar matchen zodat deze met elkaar kunnen netwerken. De platformen zijn toegankelijk via www.casting-network.nl en www.kunstkinderen.nl.
 11. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van toepassing op Casting – Network en Kunstkinderen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, accounts, lidmaatschappen, platformen van Casting - Network en accounts. Eventuele voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Casting - Network voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijk zoveel mogelijk benaderd.
 3. Is sprake van een situatie die niet omschreven staat in deze voorwaarden, dan dient deze te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 4. Indien er onduidelijkheden ontstaan over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, dienen deze uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Indien Casting - Network niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om alsnog of in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij Casting - Network anders aangeeft. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die aan Casting - Network verstrekt zijn.
 2. Indien een offerte aanvaardt is, dan heeft Casting - Network het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 3. Casting - Network kan niet aan haar offertes worden gehouden indien deze een vergissing of verschrijving bevat of als ze gemaakt zijn op basis van verkeerde informatie.
 4. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen Casting - Network en een lid komt tot stand op het moment dat er een account wordt aangemaakt.
 2. Ook is sprake van een overeenkomst indien Casting - Network op verzoek start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
 3. Casting - Network heeft te allen tijde de bevoegdheid om een aanmelding of een opdracht, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of vroegtijdig te beëindigen.
 4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen recht ontlenen. Indien een overeenkomst mondeling is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Casting - Network schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 5 Toegang, account en gebruik platform

 1. Om gebruik te kunnen maken van de platformen van Casting – Network dient een opdrachtgever, crew en/of talent een account aan te maken. Alle gevraagde gegevens dienen naar waarheid verstrekt te worden. De verstrekte inloggegevens zijn strikt persoonlijk.
 2. Het is niet toegestaan om het platform te gebruiken in strijd met:
 • Nationale – en internationale regels;
 • Goede zeden en/of gedragsregels die gelden op internet;
 • Rechten van derden.
 1. Bij onrechtmatig gebruik en/of handelen heeft Casting – Network het recht om een account te beëindigen, zonder enige restitutie.

 

Artikel 6 Lidmaatschap platformen

 1. Om gebruik te kunnen maken van de platformen dient men een account aan te maken.
 2. Casting - Network geeft geen garanties ten aanzien van het vinden en het daadwerkelijk krijgen van een opdracht.
 3. Na de (online) aanvraag van een lidmaatschap ontvangt  men een schriftelijke bevestigingsbrief via de post of per e-mail, hierin staat de aanvang van het lidmaatschap.
 4. Casting – Network behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen, indien een lid op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het lidmaatschap, account en/of niet tijdig het lidmaatschapsgeld voldoet.
 5. Casting - Network is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van het lidmaatschap zonder voorafgaande toestemming van een lid (inhoudelijk) te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook voor lopende lidmaatschappen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. GJA zal haar leden opdrachtgever per e-mail informeren over deze wijzigingen.
 6. Het lidmaatschap wordt gesloten voor de duur van 1 jaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschap is  na verloop van 1 jaar iedere maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk via de e-mail of per post te geschieden. Als opzegdatum geldt de dag dat Casting - Network de opzegging ontvangen heeft. 
 7. Facturering van het abonnement geschiedt vooraf per jaar.  

 

Artikel 7  Uitvoering overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten en diensten worden door Casting - Network naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Er geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Casting - Network niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Casting - Network het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Casting - Network heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 4. Eventuele levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien Casting - Network een levertermijn overschrijdt dan dient Casting - Network schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij zij een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8 Positie Casting - Network

 1. Leden erkennen dat Casting - Network slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een platform ter beschikking stelt. Casting - Network is op geen enkele wijze betrokken bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de leden.
 2. Wanneer een lid zich niet houdt aan een overeenkomst die tussen hen tot stand is gekomen, dan is dat een zaak tussen de leden. Casting - Network kan eventueel als bemiddelaar op treden maar is geen partij.
 3. Casting - Network is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie, verstrekkingen etc. van een lid.
 4. Casting - Network biedt geen enkele garanties betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van haar platformen.
 5. Het aanbod op de platformen zijn afhankelijk van de leden. Casting - Network heeft daarop geen invloed. Alle informatie is afkomstig van de leden. De leden zijn zelf  verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van deze informatie. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hiervoor berust bij de leden.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Casting - Network factureert bij aanvang van het lidmaatschap het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen.
 2. Verstuurde facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij  anders is afgesproken.
 3. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door Casting - Network aangewezen bankrekening.
 4. Casting - Network stuurt haar facturen digitaal.
 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 6. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt heeft Casting - Network het recht, nadat zij tenminste één aanmaning heeft verstuurd, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.   Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van het lid. In ieder geval is het lid incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 7.  Over de verschuldigde incassokosten is eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd.
 8. Indien Casting - Network hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van het lid, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 9. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Casting - Network haar diensten en/of de toegang tot de platformen. De diensten en/of de toegang tot de platformen worden weer hervat vanaf het moment dat de facturen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan zijn.

 

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Casting - Network is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig worden nagekomen
 • er sprake is van misbruik van de diensten en/of platformen van Casting - Network;
 • Casting - Network na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat verplichtingen niet of niet behoorlijk worden nakomen;
 • Een factuur niet, niet tijdig of volledig betaald worden;
 • Één van de partijen komt te overlijden;
 • Casting – Network haar onderneming staakt.
 1. Indien Casting - Network overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar. Schort Casting - Network de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden
 2. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 11 Klachten

 1. Klachten over een lid dienen ingediend te worden bij de betreffende lid.  Dit is uitsluitend een zaak tussen de leden.
 2. Klachten over Casting - Network moeten binnen 2 weken bij Casting - Network schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, worden de diensten resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst niet op, tenzij Casting - Network schriftelijk  kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft Casting - Network de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de diensten.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid & privacy

 1. De leden zullen  alle informatie die zij van Casting - Network verkrijgen, op welke wijze dan ook, strikt vertrouwelijk behandelen, en niet aan derden kenbaar maken. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet de leden tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Casting - Network, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Casting - Network heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Casting - Network haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Casting - Network heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is het mogelijk dat de overeenkomst ontbonden wordt, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Casting - Network is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.
 6. Casting - Network is niet verantwoordelijk indien zij diensten niet tijdig of volledig kan uitvoeren die gelegen zijn bij onder andere, maar niet beperkt tot, de internetprovider, server/data server of haar leveranciers.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid Casting - Network

 1. Casting - Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van haar leden, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie.
 2. Casting - Network is niet aansprakelijk voor de goede werking van haar platformen. Zij streeft ernaar de platformen 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar is te nimmer aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid van haar platformen.
 3. Casting - Network is niet aansprakelijk  voor schade ontstaan door en/of voortvloeiend uit:
 • Het gebruik van de website, platformen en diensten;
 • Software fouten;
 • Ontoegankelijkheid van de diensten, platformen en/of website;
 • De overeenkomst die leden met elkaar sluiten.
 1. Casting - Network is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of volledig uitvoeren van overeenkomsten en afspraken  die gesloten zijn tussen de leden. Ook is Casting - Network niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van overeenkomsten tussen de leden.
 2. Casting - Network is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 3. Casting - Network kan alleen voor directe schade aansprakelijk worden gehouden. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Casting - Network aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Casting - Network kan worden toegerekend;
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade;
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 1. Casting - Network is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
 • Gederfde winst;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Teleurgestelde verwachtingen;
 • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover Casting - Network aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Casting - Network beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van Casting - Network vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Casting - Network.
 4. Leden vrijwaren Casting - Network voor alle aanspraken op derden.
 5. Alle leden vrijwaren Casting - Network voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom.

 

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrechten

 1. De websites en platformen zijn eigendom van Casting - Network.
 2. Casting - Network is niet aansprakelijk wanneer een lid de auteursrechten schendt.
 3. De teksten, foto’s beelden, merken, logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Casting - Network of de leden. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming deze op te slaan, te wijzigen, te reproduceren, te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Artikel 16 (gebruik) Website Casting - Network

 1. Het gebruik van het platform is voor eigen risico.  
 2. Casting - Network is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar diensten, lidmaatschappen en/of platformen aan te passen en/of te beëindigen. Casting - Network heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Casting - Network niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van Casting - Network onrechtmatig zullen gebruiken.


 3. De platformen zullen niet gebruikt worden voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is.
 4. Casting - Network heeft te allen tijde het recht de platformen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de platformen, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.


 5. Casting - Network is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website, platformen en/of in haar lidmaatschappen aan te brengen.
 6. Casting - Network draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van profielen, opdrachten etc.
 7. Alle leden en gebruikers van de platformen aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Casting - Network biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de platformen kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de website gebeurt op eigen risico.
 8. Casting - Network is niet verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verplichtingen door de leden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 9. Bij onrechtmatig gebruik en/of handelen heeft Casting - Network de mogelijkheid een lid uit te sluiten van elk verder gebruik van de platformen. Er vindt dan geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 17 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, offertes en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen zullen onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.